Pravila o radu distributivnog sistema

U skladu sa članovima 177 stav 1. Zakona o energetici (Službeni glasnik RS br. 57/11, 80/11 ispravka 93/12 i 124/12, člana 66. Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS, br. 119/12), člana 15. Odluke o uslovima snabdevanja toplotnom energijom grada Kruševca (Sl. list grada Kruševca br. 6/11) i člana 19. Statuta grada Kruševca (Sl. list grada Kruševca br. 8/08 i 5/11), JKP Gradska toplana je donela Pravilnik o radu distributivnog sistema, kojim se utvrđuju tehnički uslovi za priključenje korisnika na distributivni sistem, kao i drugi tehnički uslovi za bezbednosni rad distributivnog sistema.

Pravila o radu distributivnog sistema, nacrt Odluke i tarifni sistem možete preuzeti ovde:

Pravila_o_radu_distributivnog_sistema

Nacrt Odluke

Nacrt tarifnog sistema